Vrtec bo v letošnjem šolskem letu nadaljeval s članstvom v  Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije, s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo.

Kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije bomo spodbujali kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost naših otrok. Strmeli bomo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo. Vzgojitelji bodo z otroki redno obiskovali bližnji gozd in obenem iskali pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.

Gozdni vrtci ponujamo otrokom odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja. Pri doseganju ciljev, ki sledijo kurikulu za vrtce, bomo upoštevali otrokove naravne značilnosti in potrebe odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke.

V program so se letos vključili vsi oddelki. V okviru tega se bomo skozi vse leto poskušali čim več zadrževati na prostem: v bližnjem gozdu, na travnikih in pozimi na snegu.

Dejavnosti  bomo prilagodili glede na starost in sposobnosti otrok. Ideje za delo bomo  črpali iz okolja, literature, izobraževanj ter preko izmenjave dobrih praks med vrtci. Otrokom s takšnim načinom dela privzgajamo vrednote (spoštljiv odnos do narave, odgovornost, medgeneracijsko in medvrstniško sodelovanje). Gozd bomo spoznavali na različne načine in z uporabo vseh čutil, zavedamo se pomena izkustvenega učenja. V bližnjih gozdovih bomo otroci skupaj s strokovnimi delavci oblikovali različne »gozdne igralnice«, ki nas bodo dnevno vabile v naravo. Gozd s svojim raznolikim terenom in materialom otroke spodbuja h gibanju, ustvarjanju, razmišljanju …

Koordinatorica projekta je Irena Kozlevčar.

Dostopnost