Na osnovi prejetih ponudb na javni razpis za oddajo javnega naročila sukcesivnih dobav konvencionalnih in ekoloških živil po odprtem postopku za sklenitev okvirnih sporazumov, ki je bil objavljen dne 24. 4. 2020 na Portalu Uradnega lista RS, so bili na osnovi meril iz razpisne dokumentacije izbrani naslednji ponudniki.