Cepetavček bralček

Predšolsko obdobje je najpomembnejši čas za razvoj govora, zato je v tem času zelo pomembna jezikovna dejavnost. Vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi ter seznanjanje s pisnim jezikom. Otroci se v tem obdobju učijo izražati misli, čustva in razumeti sporočila drugih. Knjiga je tista, ki otroka že v najzgodnejšem obdobju razveseljuje s svojo pisano podobo, mu vzbuja radovednost in pričakovanja. Ob njej otrok doživlja čustveno in estetsko ugodje, pridobiva nova spoznanja ter razvija kulturo in odnos do knjige. Poslušanje brane besede pomeni vstop v svet skrivnosti in pravljičnosti, širjenje besednega zaklada, gradnjo otrokove domišljije, predvsem pa razvijanje odnosa s starši, ki otroku vsebino knjige predstavijo na zanimiv način.

Cilji projekta:

  • ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija možnosti domišljijske rabe jezika, spoznava moralno-etične dimenzije, se identificira s književno osebo;
  • ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo in pridobiva pozitiven odnos do knjige;
  • se uči samostojno pripovedovati;
  • razvija umetniške predstavljivosti in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem;
  • spoznava, da so tako odrasli kot otroci del družbe in enako pomembni zanjo;
  • spoznava, kako je zgrajena družba;
  • se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja in s poklici;
  • uporablja simbole;
  • pripoveduje ob knjigi;
  • ustvarja in predstavi izdelek po vsebini knjige.

V projektu bodo sodelovali vsi oddelki. Izvajal se bo skozi vse leto. Otroci bodo pripovedovali ob knjigi svojim vrstnikom in vzgojiteljici (mlajši 3-krat, starejši 5-krat) ter ustvarili izdelek po vsebini ene knjige. V okviru projekta sodelujemo s šolsko knjižničarko, ki za vse oddelke pripravi biblio-pedagoške ure in vodi izposojo knjig.

Otroci izbrane knjige vzamejo domov, nato knjigo predstavijo na način, ki jim je najbližji (preko risbe, pesmi, različnih izdelkov …).

Projekt bomo slavnostno zaključili v vrtcu v dopoldanskem času. Ob zaključku projekta bo vsak otrok, ki bo sodeloval, prejel diplomo Cepetavčka bralčka.

Vodja projekta je Nina Kozlevčar.

Dostopnost