Za vpis otroka v vrtec Cepetavček potrebujete obrazec, ki ga dobite na spletni strani v rubriki Obrazci, vloge in smernice.

Izpolnjeno vlogo prinesete osebno ali pošljete na upravo vrtca Cepetavček (Vrtec Cepetavček, Postaja 1, 8216 Mirna Peč). Ko prejmemo vašo vlogo, vam bomo izdali in poslali obvestilo o prejeti vlogi. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Otroka lahko vpišete v vrtec s 1. septembrom (redni vpis poteka  v mesecu marcu za naslednje šolsko leto) ali med letom. Razpis za vpis otrok v vrtec bo objavljen na spletu in na oglasni deski vrtca in šole.

Če so v vrtcu prosta mesta, sprejemamo otroke vse leto. V primeru, da je medletnih vlog več, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 36/2010). 

Medletni sprejem otrok

Vlogo za medletni sprejem oddajo starši najmanj 30 dni pred predvidenim datumom sprejema. V primeru, da je vloga pomanjkljivo izpolnjena ali če zavod zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, zavod pisno ali ustno pozove starše k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge v roku 8 dni od prejema poziva. Starši lahko vlogo dopolnijo po elektronski pošti, telefonu ali ustno z zapisnikom (Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Cepetavček).

Dobrodošli v našem vrtcu, vrtcu polnem smeha in razigranih otrok. Že od malih korakov hodimo z ramo ob rami in smo veseli prav vseh otrok. Naš vrtec je naš, od vseh majhnih in velikih, vseh, ki bivamo skupaj. Zavedamo se, da iz majhnega raste veliko, zato se vsak dan posebej trudimo, da ustvarjamo spodbudno, varno, zdravo in zadovoljno okolje za vse otroke, starše in zaposlene. Naše delo in aktivnosti vrtca lahko bolje spoznate na Virtualnem dnevu odprtih vrat.